Juni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om redusert matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, der halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon i 2020 og 30 % reduksjon i 2025, og 2015 danner referansebanen. September 2017 signerte 42 ledende bedrifter i matindustri, dagligvarehandel og serveringsbransje en tilslutningserklæring, der de tilsluttet seg målene i bransjeavtalen og forpliktet seg til å kartlegge og levere data på eget matsvinn, jobbe med tiltak i egen bedrift og i nettverk med andre.

Resultatene fra kartleggingen viser at fra 2010 til 2016 er matsvinnet som oppstår i de tre verdikjedeleddene i matbransjen (matindustri, dagligvarehandel og grossist) redusert med ca.
23 000 tonn, eller 15 %. Målt i kg per innbygger tilsvarer dette en reduksjon på 6,68 kg, eller 21 %. Klimagassutslippene og det økonomiske tapet knyttet til matsvinnet i matbransjen ble også redusert i samme periode, med henholdsvis 11 % og 6 %.

Fra 2015 til 2016 er matsvinnet i matbransjen redusert med 1,1 kg, eller 4 %, målt i kg per innbygger (måltallet for bransjeavtalen og FNs bærekraftsmål). Dette tilsvarer en reduksjon på 4 500 tonn. I denne perioden ble matsvinnet redusert for dagligvarehandelen og grossistleddet, men økt for matindustrien.

 

Rapporten er skrevet av Aina Elstad Stensgård og Ole Jørgen Hanssen. Du kan lese rapporten her.