De fleste prosjektene er såkalte innovasjonsprosjekter der bedrifter eller offentlige virksomheter står som prosjekteier, og der Østfoldforskning i de fleste tilfeller er ansvarlig forskningspartner i et nettverk med andre forskningsmiljøer. Det hele toppet seg rett før sommeren da Oslofjordfondet innvilget tre nye prosjekter og vi fikk et nytt prosjekt sammen med Senteret for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. I tillegg har vi fått melding om at Østfoldforskning sammen med flere andre partnere har fått innvilget et større EU-prosjekt i sommer, som vi kommer nærmere tilbake til når alle avtaler er signert. Langsiktige prosjekter av denne type er svært viktig for den faglige og økonomiske utviklingen i Østfoldforskning.  

 

Du kan lese mer om hvert enkelt nytt prosjekt her:

Innovativ avfallslogistikk er finansiert gjennom Forskningsrådets Transport 2025-program og er et innovasjonsprosjekt for offentlig sektor. Målet med prosjektet er å bidra til mer effektiv logistikk og bærekraftig håndtering av avfall. Dette skal gjøres ved å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesting og gjennomføring av transporttjenester knyttet til innsamling og håndtering av avfall.  Prosjektet eies av avfallsselskapene VesarRfD, RIG, Bærum kommune og Avfall Norge. Østfoldforskning er prosjektleder i prosjektet og skal jobbe sammen med forskere fra BI og NIFU.  

PacKnoPlast (Sustainable decision-making for food packaging given consumer rejection of plastic) er finansiert gjennom Forskningsrådets Brukerstyrt Innovasjonsarena. Formålet med PacKnoPlast prosjektet er å redusere plast som matvareemballasje der dette er hensiktsmessig utfra et bærekraftsperspektiv. Dette skal oppnås ved å vurdere de negative miljøpåvirkninger av bruk av plastemballasje opp mot de spesifikke fordelene den har, for eksempel for reduksjon av matsvinn. Begrunnelsen for å redusere eller fjerne plastemballasje skal være helhetlig, objektiv og vitenskapelig begrunnet. 

Det skal utvikles et beslutningsverktøy for reduksjon av plastemballasje. Basert på produktets natur og emballasjens funksjonelle krav, vil verktøyet kunne fastslå hvor det er velbegrunnet å bruke plast, og vise til behovet for å undersøke alternative materialer der dette er riktig - ut fra et bærekraftsperspektiv. Prosjektet skal også resultere i en forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsbank hva gjelder klimaeffekter og plastforsøpling for ulike plastløsninger. Forskningsutfordringer inkluderer behovet for detaljert kartlegging av plastens verdikjede - med spesielt fokus knyttet til spredning av mikroplast. Prosjektet har et stort potensial for å fremme bærekraft i matemballering i praksis, for å drive politisk og strategisk utvikling (ved å fremheve nyanser i temaet) og for å fremme et bredere bærekraftsfokus gjennom hele matverdikjeden (for eksempel ved redusert matsvinn). 

Prosjekteier er BAMA-gruppen og prosjektet vil bli gjennomført av et konsortium bestående av ledende forskningsmiljøer med komplementær kompetanse, og næringsmiddelbransjen selv.  

Mulighetsstudie CCS-klynga på Øra er et 2-årig prosjekt finansiert av CLIMIT (nasjonalt program for forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologie - et samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Gassnova) og de 16 deltagende partnere. Borg CO2 er prosjekteier, og målet med prosjektet er å legge grunnlaget for etablering av kostnads- og miljøeffektiv småskala fangst, bruk og lagring av CO2 fra bedrifter på Øra i Fredrikstad og i Østfold-regionen. Potensialet for fangst og lagring av CO2 er i størrelsesorden 150 000 tonn per år, bare fra forbrenningsanleggene for restavfall på Øra. Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping hos samarbeidspartnerne og utvikling av dagens forretningsmodeller mot fremtidens miljøkrav, samt utvikling av lokal og regional kompetanse og miljøarbeidsplasser. Prosjektet vil bygge på og videreføre kompetanse og kunnskap utviklet gjennom CCS prosjektet på Klemetsrud. Prosjektet eies av Borg CO2 – les mer om prosjektet her. 

Industriell Symbiose Øra er et prosjekt som skal videreutvikle samhandlingen mellom bedrifter og virksomheter på Øra, for å gjøre bruk av energi, vann og materialressurser enda mer effektiv og bærekraftig. Øra-området tiltrekker seg stadig nye virksomhet innenfor sirkulærøkonomi, og prosjektet skal bidra til videre utvikling i økonomi og sysselsetting for denne sektoren. Prosjektet er eid av Frevar, og gjennomføres i samarbeid med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og flere industribedrifter på Øra, Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold. Prosjektet har en ramme på ca. 4 mill NOK i forskningsvirksomhet og går over 3 år. 

RENTRE skal realisere Splitkon sin visjon om å tilby krysslimt tre (massivtre) med markedets laveste klimagassutslipp gjennom livsløpet. Det er et treårig prosjekt finansiert av Oslofjordfondet og med egeninnsats fra Splitkon og leverandører. Klimagassutslipp fra krysslimt tre er i hovedsak indirekte i transport og leverandører, så en viktig del av prosjektet blir å finne klimasmarte løsninger der og at disse blir lønnsomme opp mot Splitkon sine kunder. Splitkon leder prosjektet og partnere er Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), Viken skog, Begna bruk, Dynea, Norsk Treteknisk Institutt og Østfoldforskning. Total ramme for prosjektet er seks millioner kroner. 

Miljøvennlig distribusjon av fornybar el er et treårig prosjekt der ABB AS i Skien skal styrke sin konkurransekraft ved å bygge kunnskap om miljøvurderingsmetoder og implementere disse i egen produktutvikling gjennom å anvende nyutviklede digitale verktøy. Prosjektet er et samarbeid med Østfoldforskning AS og LCA.no AS. Det er et overordnet mål at denne metodikken blir felles for hele høyspentsektoren både nasjonalt og internasjonalt.  Prosjektet er finansiert av Oslofjordfondet. 

BREAD-prosjektet står for Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies for Tackling Food Waste. Det er et treårig prosjekt finansiert av SAMANSVAR i Norges Forskningsråd og starter opp i løpet av høsten. Prosjektet ledes av Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK) på Universitetet i Oslo, og inkluderer også Matvett og Universitetet i Pisa i tillegg til Østfoldforskning. Det overordnede målet til BREAD-prosjektet er å undersøke mulighetene til såkalt Ansvarlig Innovasjon i norsk matsektor. Målet er mer ambisiøst og effektivt arbeid for å redusere matsvinn. Prosjektets totalbudsjett er på 10 millioner kroner, hvorav 1,5 millioner går til Østfoldforskning.