Fredrikstad kommune skal kartlegge matsvinn i noen utvalgte kommunale virksomheter og finne tiltak for å redusere matsvinn. 

Datainnsamlingen vil foregå via aksjonsforskning knyttet til identifisering av rotårsaker og potensielle løsninger for å forebygge matsvinnet gjennom interne prosess-team i hver bedrift. Basert på grundige analyser av matsvinnet fra ulike prosessledd (lager, produksjon og servering), vil rotårsakene for at matsvinnet oppstår bli dokumentert. De viktigste rotårsaker og tiltak skal oppsummeres og formidles til virksomhetene gjennom interne møter eller workshops. I Fredrikstad Kommune deltar seks offentlige virksomheter; et sentralkjøkken, to kantiner og tre sykehjem. Moss kommune skal også delta, antall virksomheter her er ennå ikke avklart. Den faglige delen ivaretas av Østfoldforskning i samarbeid med Matvett og IntoLife.

 

Viktige spørsmål som stilles i prosjektet:

  • Hvor mye matsvinn finns i de enkelte virksomheter, hvor oppstår det og hvilke fraksjoner?
  • Hva er de miljømessige og økonomiske kostnader forbundet med svinnet?
  • Hvilke rutiner og strukturer er særlig forbunnet med matkastingen?
  • Involvering av brukeren bidra til redusert matsvinn?
  • Samarbeid med avfallsselskaper for eksempel ved utarbeidelse av matsvinnfaktura?
  • Hvilke løsninger og erfaringer kan bidra til å redusere matsvinnet for hele serverings-sektoren (forbedrede/nye prosesser, rutiner, prosedyrer, teknologi, menyer, produkter og kompetanseutvikling)?
  • Hvilke problemstillinger innen mikrobiologi/mattrygghet skal vurderes?