For klimaet sin del er ingen grunn til ikke å utnytte biologisk avfall til biogass. Biogassproduksjon gjennom anaerob utråtning av organisk avfall og gjødsel kan potensielt redusere klimagassutslipp i flere sektorer (avfall, transport, og landbruk).

 

I denne artikkelen er det utført analyser av klimagassutslipp og økonomien til storskala- biogassanlegg for ulike verdikjedeløsninger med ulik grad av integrering av de ovennevnte sektorene.

 

Resultatene viser at en stor grad av sektorintegrering er ønskelig når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp. De økonomiske resultatene for biogassanleggene gir motsatt resultat: driften er mindre lønnsom jo flere sektorer som er integrert i verdikjeden.

 Storskala-biogassanlegg i Norge mangler insentiver for å inkludere landbruket i verdikjeden sin. Integrering av transportsektoren lønner seg kun for de største anleggene, eller for anlegg som får høy pris på oppgradert gass.

 

Artikkelen inneholder også beregninger av hvor store virkemidler som skal til for å oppnå den beste løsningen. Det viser seg at det kun er små endringer som skal til for at oppgradering lønner seg  for flere biogassanlegg.

 

Last ned hele artikkelen på tidsskriftets nettsider