Mengden klær og tekstiler som kjøpes i Norge har økt kraftig de siste tiårene. En stor andel av disse klærne havner i dag i restavfallet. Innføring av en henteordning kan gjøre det enklere for forbrukere å sortere ut tekstiler som har gått ut av bruk, slik at disse kan gjenbrukes eller gjenvinnes. Erfaringer fra andre avfallstyper (slik som plast, glass og metall) viser at innføring av henteordning fører til at mindre havner i restavfallet.

 

I studien ble det estimert at innføring av henteordning for tekstiler i Grenlandsregionen potensielt kan medføre sparte klimagassutslipp på 1 429 tonn CO2-ekvivalenter per år sammenliknet med dagens løsning (energiutnyttelse sammen med restavfallet) dersom innbyggerne kildesorterer 42 % av tekstilene. Beregningene viste dessuten at man kan oppnå over 10 ganger større besparelse i klimagassutslipp ved å gjenbruke fremfor å materialgjenvinne. De årlige klimabesparelsene vil i stor grad avhenge av hvor gode husholdningene er til å kildesortere, hvor stor andel som går til gjenbruk og i hvor stor grad gjenbrukte tekstiler erstatter nye tekstiler.

 

Fukt og lukt  vil forringe kvaliteten på tekstilene, og en eventuell henteordning bør ta hensyn til dette. Det er også viktig å være oppmerksom på at effekten av innføringen av en henteordning er beregnet ved hjelp av et framtidsscenario, med en rekke antakelser om fremtidig behandlingsløsninger, hva gjenbrukte og gjenvunnede tekstiler erstatter, og hvor mye som erstattes. Disse antakelsene kan ha stor påvirkning på resultatene.

 

I prosjektet Redesign QR jobber Østfoldforskning sammen med Fretex for å finne ut hva som er miljønytten ved å gjenbruke og redesigne.

Les mer om prosjektet her: https://www.ostfoldforskning.no/no/prosjekter/redesign-qr/

 

Her kan du laste ned rapporten OR.23.18 Vurdering av henteordning for tekstiler