Ved utgangen av 1993 hadde Østfoldforskning vokst til 42 ansatte, fordelt på to avdelinger i Halden og Fredrikstad, og fire institutter. Miljøinstituttet var det klart største med 13 ansatte, fulgt av institutt for informasjonsteknologi med 10 ansatte. Fred Callisen var blitt ansatt som leder for institutt for bedriftsutvikling og blant nyansatte i 1993 var Hanne Møller, Ingunn Saur Modahl, Siw Nordahl, Jorunn Siv Førde og Ulf Syversen på miljøinstituttet, Helge Mordt, Aud Inger Sviggum og Dieter Hirdes på informasjonsteknologi og Kirsti Merdem Holme i administrasjonen. Omsetningen økte til 21,2 mill NOK, men klarte ikke helt å matche veksten i kostnader, så det ble et underskudd på litt over 0,5 mill NOK.

 

Foto: Hanne Møller og Jorunn Førde. (Fotograf ukjent

 

Hva preget så den faglige aktiviteten i Østfoldforsknings femte driftsår? På miljøsiden fortsatte arbeidet med full tyngde innenfor renere produksjon i industrien, blant annet med et stort prosjekt knyttet til møbelindustrien og Ekornes fabrikker, og livsløpsanalyser av drivstoff for Statoil og malingprodukter for Jotun, finansiert av FORFOR-programmet i Forskningsrådet.  Det ble også startet et nytt drgradsprogram innenfor miljøledelse i samarbeid med Peterson Moss og Elkem, der Johan Thoresen fikk midler fra FORFOR-programmet med tilknytning til NTNU.  Den internasjonale virksomheten skjøt ny fart, siden Østfoldforskning ble koordinator for et stort nordisk prosjekt på miljøtilpasset produktutvikling finansiert av Nordisk Industrifond. Deltagere her var bla. Volvo, Electrolux, ABB, Stora Enso, TetraPak, Norsk Hydro, Statoil, Peterson & Søn og Jotun. Prosjektet var koblet opp mot World Industry Council for Environment (WICE) og mot nederlandske miljøer, bla. PRé. Oppstartsmøtet var på Sandbrekke Gjestegård på Hvaler!

Innenfor offentlig økonomi og organisering ble tre store prosjekter avsluttet i 1993, om innvandrerbarn og barnevernstjenesten, omorganisering av psykisk helsevern og iverksetting av normalisering. Det ble gjennomført et større prosjekt med gjennomgang av utvikling og organisering av helsesektoren i Østfold, som grunnlag for forslag til omstrukturering og lederutviklingsprogram for Fredrikstad kommune. Andre prosjekter hadde fokus på arbeidsmarkedsøkonomi, kommunaløkonomiske analyser og analyser av undervisningssektoren. Et eksempel på det siste var analyse av alternative løsninger for restrukturering av skolesektoren i Marker kommune.

 

Foto: Ingunn Saur Modahl og Jorunn Førde på lab. Bildet er tatt av Jens Petter Koren

 

Også på informasjonsteknologi ble de nasjonale prosjektene på EDI og kunnskapsutvikling «krydret» med nye internasjonale prosjekter. Østfoldforskning ble koordinator for EU-prosjektet EuroSPREDi, med en total ramme på nesten 5 mill NOK, og med deltagelse fra Danmark, Tyskland, Østerrike, Spania og Skottland. EDI-prosjekter ble også startet opp nasjonalt med deltagelse fra bla. Domstein-konsernet, Norsk Potetindustri, Saga AS, Teleplus og GITEK. Sammen med IFE i Halden ble det startet et nytt prosjektområde på kunnskapsbaserte systemer, og med en flying start gjennom samarbeid med AEROSPATIALE i Frankrike knyttet til gjenkjøpsavtale om utstyr til det norske forsvaret. Det ble utviklet et nytt produkt innenfor IT i helsevesenet (GRAVISCREEN) som skulle kvalitetssikre screeningundersøkelser av gravide i Østfold.

Virksomheten innenfor det nystartede Institutt for Bedriftsutvikling hadde hovedinnretning mot nettverksprosjekter for produkt- og forretningsutvikling, med nettverk for reiselivsutvikling på Kirkeøy, et maritimt nettverk i Skjeberg-området, et marinanettverk og et nettverk med bedrifter som leverer utstyr til kommunale avløpsrenseanlegg og et nettverk for kompetanseutvikling blant utviklingssjefer i Østfold-bedrifter. Østfold Kvalitetsforum ble etablert i samarbeid med NHO og LO, og med prosjektsamarbeid med en rekke bedrifter i regionen, som Sarpsborg Papp Display, Helly-Hansen, Skanem, Brynild Produksjon, Mascot , Jøtul, Alcatel Telletra og Simo. Det ble også gjennomført kurs på oppdrag av Arbeidsmarkedsetaten om Internasjonalisering på arbeidsplassen, etablererkurs og om internasjonalisering av salg og markedsføring. Her ble det også utviklet et skreddersydd program for språkopplæring rettet mot det tyske markedet, sammen med et nystartet firma i Halden (HaldenHaus AS).