Østfoldforskning ble formelt etablert 1. mars 1988 etter et omfattende planleggingsarbeid som hadde pågått siden før sommeren 1987. Virksomheten startet imidlertid ikke opp skikkelig før 1.5, da Ole Jørgen Hanssen ble ansatt som forskningsansvarlig for miljøområdet og flyttet inn på det gamle FMV-området på Kråkerøy. Styreleder Rolf-Thore Hildebrandt og konstituert direktør Knut Aarvak var drivkreftene bak etableringen og utvikling av Stiftelsen Østfoldforskning eller STØ «på folkemunne» den første tiden. Allerede 1. september ble Stig Lyng ansatt som direktør i Østfoldforskning. Han kom fra stillingen som forskningsdirektør i Elkem og bidro sammen med styreleder til at virksomheten helt fra starten fikk en fot innenfor næringsrettet forskning.

I det første driftsåret var det få egne ansatte i Østfoldforskning. Ved siden av Ole Jørgen Hanssen og Stig Lyng var Ine-Merethe Hansen, Liv Holme og Gerd Klavestad ansatt i administrasjonen, mens Liv Hanson ble ansatt som forsker innenfor helsefag og offentlig økonomi. Mye av virksomheten baserte seg på innleid personell fra de regional høgskolene (det var fem adskilte høgskoler den gang) til prosjektutvikling og gjennomføring av prosjekter. Blant de innleide i 1988 var bla Helge Ramsdal, Øistein Strøm, Egil Skorstad, Karsten Jakobsen og Dag Cranner fra høgskolene.

 

Ole Jørgen Hanssen, Stig Lyng og Gerd Klavestad (Fredrikstad Blad 1988)

 

Ambisjonene var store fra starten, og det ble vedtatt å satse bredt på utvikling av forskningsaktiviteten. Både informasjonsteknologi, miljø, kommunalforskning, helse- og sosialforskning, skoleforskning og bedriftsrettet forskning og utvikling var innenfor planene for utvikling av Østfoldforskning. Informasjonsteknologi-området fikk en flying start gjennom overtagelse av det såkalt FUNN-senteret i Tune, som hadde blitt etablert som et samarbeid mellom Næringsdepartementet og Norsk Data. Østfoldforskning overtok også virksomheten i Prosjektpensjonatet i Halden, som var etablert av bla Østfold Distriktshøgskole og med hovedfokus på utvikling av IT-rettet aktivitet.

Kommunalforskningen i Østfoldforskning fikk en flying start i 1988 ved at kommunene i Fredrikstad-regionen tildelte stiftelsen et større prosjekt med å utrede fremtidig kommunestruktur i området. Dette ble et viktig grunnlag i starten fordi det ga økonomisk frihet til både ansettelser, samarbeid med Høgskolen om engasjement og en klarere forskningsprofil.

På miljøområdet var et prosjekt knyttet til utvikling av Kirkeøy etter at Hvaler-tunnelen skulle åpnes, et viktig prosjekt i startåret, med finansiering fra bla Fylkesmannens Miljøvernavdeling. I tillegg var Østfoldforskning engasjert i utvikling av kommunale miljøhandlingsplaner.  På slutten av 1988 fikk Østfoldforskning midler av Statens Forurensningstilsyn til å utrede grunnlaget for avfallsminimering og renere produksjon. Dette var starten på arbeidet med forebyggende milljøvern, der et besøk i Lund hos TEK og professor Donald Huisingh fikk stor betydning! Mer om dette i neste 1989-gjennomgangen!

I sitt første driftsår hadde Østfoldforskning en omsetning på 2,1 mill NOK og et overskudd på 5000 kroner!