Vannforbruket er også regionalisert, og påverknad som gjeld knappheit av ressursar er beregna ved hjelp av fem ulike karakteriseringsmetodar ('water-scarcity' methods). Så langt forfattarane veit, er det ikkje tidlegare dokumentert resultat for vasskraft som viser vannforbruket fordelt på ulike livsløpsfasar .

Journal of Cleaner Production er eit internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering, og det fungerer som eit fleirdisiplinært forum for utveksling av informasjon og forskningskonsept, idear og teknologi for å bidra til ei berekraftig utvikling. Artikkelen er skrive av Tor Haakon Bakken (SINTEF Energi) i samarbeid med Ingunn Saur Modahl, Hanne Lerche Raadal og Silje Arnøy frå Østfoldforskning, og Kolbjørn Engeland (University of Oslo).

Her finner du linken til artikkelen.