Som en del av det nordiske pilotprosjektet «Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment» skal Østfoldforskning bidra med norske innspill og erfaringer i prosessen med å etablere et sertifiseringssystem for nordiske aktører innen innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler. H&M Norge og Fretex AS er med i prosjektet og vil bli de første sertifiserte innsamlingsaktørene i Norge. Systemet vil bli testet ut i Halden Kommune i 2016. Det langsiktede målet med prosjektet er å oppnå 90% gjenbruk og resirkulering (herav minst 50% gjenbruk) av de innsamlede tekstilene innen en tiårs-periode. Prosjektet er finansiert av den Nordiske Avfalls Gruppen (NAG) i Nordisk Ministerråd og er et samarbeide mellom det Svenska Miljöinstitutet (IVL) i Sverige, Copenhagen Resource Institute (CRI) i Danmark, Environice på Island og Østfoldforskning i Norge. 

Første møte i den norske arbeidsgruppen i prosjektet «Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment»
1. september var Østfoldforskning vertskap for et møte med H&M og Fretex hvor hovedtemaet var diskusjon av et utkast til deklareringsskjema for aktører som frivillig ønsker å sertifisere seg for innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler. Prosjektet «Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment» har til formål å fremme og øke gjenbruk og resirkulering av tekstiler gjennom en ny, frivillig nordisk sertifiseringsordning for aktører som driver med innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler. H&M og Fretex kom med mange nyttige innspill til utviklingen av det nordiske sertifiseringssystemet som vil hjelpe prosjektgruppen i å gjøre et fremtidig system relevant i den norske konteksten. 

Her kan du lese mer om prosjektet.